ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد و نسبت‌های حسابداری تعهدی در تشخیص درماندگی مال

چهارشنبه 26 تير 1398
14:15
بک لینک 09125879258

درماندگی مالی و ورشکستگی شرکت‌ها منجر به هدر رفتن منابع و عدم بهره‌گیری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. پیش‌بینی درماندگی مالی با ارائه هشدارهای لازم می‌تواند شرکت‌ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی هوشیار نماید تا آن‌ها با توجه به این هشدارها، به اقدام‌های مناسب دست بزنند. مدل‌های تشخیص درماندگی مالی یکی از مهمترین ابزارها در تعیین وضعیت مالی شرکت‌ها می‌باشد لذا در نظر تحلیل گران مالی بسیار با اهمیت هستند. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی محتوای اطلاعاتی نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد و نسبت‌های حسابداری تعهدی در تشخیص درماندگی مالی شرکت‌ها می‌باشد. به این منظور سه مدل با استفاده از روش تحلیل تشخیصی چندگانه و سه مدل با استفاده از رگرسیون لجستیک برای نمونه انتخاب شده از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است. اولین مدل که مبتنی بر نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد است می تواند با دقت 71.9% در روش تحلیل تشخیصی چندگانه و با دقت 77.9% در رگرسیون لجستیک شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را درست تشخیص ‌دهد. دومین مدل که مبتنی بر نسبت‌های حسابداری تعهدی است می تواند با دقت 95.8% در روش تحلیل تشخیصی چندگانه و با دقت 95.8% در رگرسیون لجستیک شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را درست تشخیص ‌دهد. سومین مدل که مبتنی بر تلفیق نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد و نسبت‌های حسابداری تعهدی است می تواند با دقت 93.8% در روش تحلیل تشخیصی چندگانه و با دقت 95.8% در رگرسیون لجستیک شرکت‌های ورشکسته و غیر ورشکسته را درست تشخیص ‌دهد. بصورت خلاصه نتایج حاصل از این پژوهش بیان می‌کنند که نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد به عنوان مکمل نسبت‌های حسابداری تعهدی در تشخیص درماندگی مالی شرکت‌ها مفید می‌باشند.


[ بازدید : 99 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

رتبه‌بندی شرکت‌های صنایع کاشی و سرامیک پذیرفته‌شده در بورس تهران با استفاده از مدل‌های تخمین غیرقطعی

چهارشنبه 26 تير 1398
14:15
بک لینک 09125879258

در دو دهه گذشته، رقابت جهانی به دلیل تغییرات سریع فن‌آوری و ازدیاد تنوع محصولات، افزایش سریعی پیدا کرده که این امر باعث تأکید بر نقش بهبود مستمر عملکرد به عنوان یک نیاز رقابتی استراتژیک در بسیاری از سازمان‌ها در سراسر دنیا شده است. امروزه سازمان‌ها برای نگهداری و تقویت مزیت رقابتی خود به میزان وسیعی از سنجه های عملکرد، جهت ارزیابی، کنترل و بهبود فرآیندهای کسب و کارشان استفاده می کنند.صنعت کاشی و سرامیک نیز با توجه به رقابتی‌بودن آن در کشور نیازمند ارزیابی دقیق عملکرد هر یک از شرکتهای موجود در آن می‌باشد تا افزایش کارایی و بهره‌وری این شرکت‌ها، مسیر رشد و شکوفایی در این صنعت مهیا گردد. لذا در این تحقیق به منظور پیشرفت و بهبود بیشتر صنعت کاشی و سرامیک به ارزیابی و رتبه‌بندی شرکت‌های کاشی و سرامیک‌سازی پذیرفته‌شده در بورس تهران خواهیم پرداخت.این پژوهش بر مبنای روش پژوهش پیمایشی-کاربردی طراحی شده و جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از نظر خبرگان صنعت کاشی بهره گرفته شده‌است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از تکنیک مدل‌های تخمین غیر قطعی و نرم افزار lingo11 استفاده شده است.نتایج به‌دست‌آمده از حل این مدل‌ها بدین صورت بود که شرکت الوند داری بالاترین ارزش نسبت به سایر شرکت‌ها و شرکت پارس نیز دارای بدترین ارزش می‌باشند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شرکت کاشی الوند مناسب‌ترین انتخاب بر مبنای حدود پایین و بالای انتخاب‌شده توسط تصمیم‌گیرنده است.


[ بازدید : 92 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی تأثیر مکانیزم‌های نظام راهبری شرکتی بر هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

چهارشنبه 26 تير 1398
14:15
بک لینک 09125879258

به دلیل وجود تضاد منافع بین مدیران و سرمایه‌گذاران طبق تئوری نمایندگی، همواره این امکان وجود دارد که مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهامداران استفاده بهینه ننمایند. صاحبنظران امروزه بهترین راه حل این مشکل را بهبود سیستم حاکمیت شرکتی می‌دانند. حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از ساز و کارهای درونی و بیرونی است که هزینه نمایندگی ناشی از تضاد منافع مالکیت و مدیریت را کاهش می‌دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. در این تحقیق رابطه یک مکانیزم بیرونی و سه مکانیزم درونی با هزینه سرمایه بررسی شده است. نسبت حضور اعضای غیرموظف در ترکیب هیأت مدیره، حسابرس داخلی، شفافیت اطلاعاتی از جمله مکانیزم‌های دورنی هستند و سرمایه‌گذاران نهادی نیز به عنوان یکی از مکانیزم‌های بیرونی در این پژوهش در نظر گرفته شده است. جهت محاسبه هزینه سرمایه از مدل گوردون استفاده شده است. با نمونه‌ای مشتمل بر 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق تهران و با استفاده از داده‌های سال 1386-1382(قلمرو زمانی 5 ساله) و با کمک روش‌های آماری (ضریب همبستگی و آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و تحلیل رگرسیون) فرضیه‌های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تجزیه و تحلیل حاکی از این است که: •بین نسبت حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره و هزینه سرمایه ارتباط معنادار و منفی وجود دارد.•بین وجود حسابرس داخلی و هزینه سرمایه رابطه معناداری وجود ندارد.•شفافیت اطلاعاتی رابطه معنادار و منفی با هزینه سرمایه دارد.•درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی با هزینه سرمایه رابطه معنادار و منفی دارد.•نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد نسبت حضور اعضای غیرموظف، شفافیت اطلاعات و درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی 30 درصد از تغییرات هزینه سرمایه را پیش‌بینی می‌کنند.


[ بازدید : 72 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایه‌گذاری جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر

چهارشنبه 26 تير 1398
14:14
بک لینک 09125879258

یکی از اهداف مهم تأمین مالی شرکت ها، سرمایه گذاری در پروژه های سودآور است. راه های زیادی برای تأمین منابع مالی لازم وجود دارد. شیوه های مختلف تأمین مالی شامل تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی می شود. ادعا می شود که در صورت وجود مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی ، اتکاء شرکت بر منابع داخلی جهت تأمین مالی افزایش می یابد. شرکت هایی که بیشتر در معرض این مشکلات قرار داشته باشند، شرکت های «دچار محدودیت مالی »نامیده می شوند. یکی از شاخص های اندازه گیری میزان اتکاء شرکت بر منابع داخلی ، «حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی» نامیده می شود. میزان محدودیت های مالی شرکت ها با استفاده از شاخص هایی مانند اندازه، عمر شرکت، نسبت تقسیم سود و عضویت شرکت در گروه های تجاری اندازه گیری می شود.یکی از شاخص هایی که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، میزان ذخایر نقدی بهینه شرکت ها است. میزان ذخایر نقدی بهینه شرکت ها با استفاده از معادله ای که بر مبنای عوامل نگهداری وجه نقد توسط شرکت ها طراحی گردیده است، اندازه گیری می شود. بر این مبنا، شرکت هایی که ذخایر نقدی آنها از میزان بهینه کمتر باشد به عنوان «دچار محدودیت مالی » طبقه بندی می شوند.جهت مقایسه بین شاخص های سنتی و معیار جدید محدودیت مالی، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بین شرکت های دچار و فاقد محدودیت مالی با استفاده از هر دو گروه شاخص مورد مقایسه قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 72 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1378-1387 هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تجربی فرضیه های تحقیق نشان می دهند که بین جریان های نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری هم چنین بین شاخص فرصت های سرمایه گذاری( Q توبین) و مخارج سرمایه گذاری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد. ارتباط مثبت بین اندازه شرکت-نسبت سود تقسیمی و حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی شرکت ها مورد تأیید قرارگرفت. ولی ارتباطی بین عمر شرکت-گروه های تجاری و حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی مشاهده نشد. در مورد معادله ذخایر نقدی بهینه نیز کارایی این معادله در تفکیک شرکت ها مورد تأیید قرار گرفت؛ ولی به علت معنی دار نبودن برخی ضرایب معادله، نتایج از قوت چندانی برخوردار نیست.


[ بازدید : 97 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

بررسی کارآیی و مقایسه مدلهای اوهلسان و شیراتا برای پیش‌بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس

چهارشنبه 26 تير 1398
14:13
بک لینک 09125879258

این تحقیق به بررسی نسبت‌های مالی جهت ایجاد مدل پیش‌بینی توقف فعالیت(ورشکستگی) با توجه به شرایط اقتصادی ایران می‌پردازد. در راستای انجام تحقیق از نسبت‌های مالی بکار برده شده توسط آقایان اوهلسان و شیراتا جهت ایجاد مدل مناسب استفاده شده است. با توجه به محدودیت‌های تحقیق تعداد 30 شرکت دارای شرط توقف فعالیت و 30 شرکت دارای تداوم فعالیت در طی سالهای 77 الی 85 انتخاب شدند . با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مدل ها برازش شدند و متغیر های موثر با توجه به شرایط محیطی ایران مشخص گردیدند .نتایج حاصل از برازش مدل‌ها نشان داد که مدل های برازش شده و نیز توسعه داده شده بوسیله نسبت‌های مدل اوهلسان و شیراتا، توانایی پیش بینی توقف فعالیت یا تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران را دارند . البته لازم به ذکر است که نتایج تحقیق نشان داد دقت در پیش‌بینی برای یکسال قبل از توقف فعالیت به مراتب بیشتر از دقت در پیش‌بینی برای دو سال قبل از توقف فعالیت می‌باشد . در این پژوهش به بررسی و مقایسه قدرت پیش‌بینی توقف یا تداوم فعالیت شرکتها توسط مدل‌های اوهلسان و شیراتا و مدل‌های توسعه یافته دو مدل مذکور با استفاده از متغیرهای اضافه شده به مدل‌های مذکور پرداخته شد و در این راستا 3 فرضیه اصلی در دو گروه و 7 فرضیه فرعی مطرح شد. در مورد فرضیات مربوط به توانایی مدل‌ها می‌توان بیان نمود که با توجه به نتایج آزمون‌ها که در فصل چهار ارائه شده است و رد شدن فرض H، مدل‌های ارایه شده در این پژوهش قدرت طبقه‌بندی شرکت‌ها را به دو گروه موفق و ناموفق دارند. جدول (5-1) نسبت‌های مالی موثر در مدل‌ها را نشان می‌دهد. برای تمامی فرضیات مربوط به مقایسه بین مدل‌ها در دو سال قبل از سال مبنا و فرضیه هفتم برای هر دو سال قبل از سال مبنا، مدل‌های مذکور با هم تفاوت معنی داری ندارند. ولی در خصوص این فرضیات در یکسال قبل از سال مبنا بجز فرضیه فرعی چهارم می توان بیان نمود که مدل برازش شده اوهلسان نسبت مدل برازش شده شیراتا و مدل توسعه یافته و برازش شده شیراتا نسبت مدل برازش شده شیراتا قدرت پیش‌بینی بیشتری را دارا می‌باشد.در مدل‌های توسعه یافته اوهلسان نسبت به مدل اصلی اوهلسان تغیری ایجاد نشده است و مدل توسعه یافته شیراتا نسبت به مدل اصلی شیراتا دارای دقت بالاتری در یکسال قبل از توقف فعالیت می‌باشد ودر دو سال قبل از توقف فعالیت نتایج تقریبا برابر می‌باشد. با توجه به نتایج ارائه شده و دقت پیش‌بینی مدل‌های تحقیق، از مدل‌های مذکور برای پیش‌بینی تا دو سال قبل از توقف فعالیت می‌توان استفاده نمود.


[ بازدید : 93 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

عملكرد نیروهای چپ گرا و ضد چپ گرا در مشهد1320تا1360.ه.ش/ 1941 تا 1981.م

چهارشنبه 26 تير 1398
14:12
بک لینک 09125879258

چکیده :
چکیده چپ¬گرایی با منش غالب خود، مارکسیسم، از جریان¬هایی بود که دنیای قرن بیستم و از جمله ایران را سال¬ها تحت¬تاثیر خود قرار داد. این جریان در بخش¬های مختلف کشور از جمله مشهد نفوذ کرده و امکان فعالیت یافت. در این رساله تلاش خواهد شد گروه¬های فعال چپ در مشهد طی سال¬های 1320 تا 1360 شناسایی شده و فعالیت و عملکردهای آنان در حوزه¬های مختلف تشریح شده و نسبت آن¬ها با مرکزیت این گروه¬ها مشخص شود. مخالفان چپ¬گرایی با سطوح متفاوت آن اعم از دستگاه¬های دولتی، احزاب مخالف، روحانیت و گروه¬های مردمی، دلایل این مخالفت¬ها و عملکرد آنان در این قلمرو، سوی دیگر این پژوهش خواهد بود. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد اغلب سازمان¬ها و احزاب چپ فعال در سطح ملی، در مشهد نیز فعال بوده¬اند. حزب توده، سازمان چریک¬های فدایی خلق و انشعاب¬هایش، سازمان مجاهدین خلق، پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، راه کارگر، اتحادیه کمونیست¬ها، آرمان مستضعفین، خداپرستان سوسیالیست و مانند آن در این زمره بودند. رویکرد اصلی این گروه¬های چپ¬کرا، وابستگی شدید به مواضع و دستورات مرکزیت¬های متبوعشان است. شاخه¬های مشهد این گروه¬ها به تمامه همگام با مرکزیت خود اندیشیده و عمل می¬کرده اند. در مقابل، عملکرد مخالفان آنان نیز با عملکرد هسته¬ها و مراکز فرماندهی-شان هماهنگی داشت. دستگاه¬های دولتی طبق دستور مرکز با آنان مقابله می¬کردند. احزاب مخالف نیز در قالب مواضع مرکزیت مستقر در تهران واکنش نشان می¬دادند و روحانیت نیز اگرچه فاقد تشکیلات به معنای مرسوم حزبی آن بود، اما به لحاظ محتوی، با یک نگرش تقریبا واحد در جبهه مخالفان فعالیت می-کردند. چالش¬های چپ برای دین و دین¬مداران محور این نگرش بود. در این پژوهش کوشش شده بر پایه روش تاریخی و با تکیه بر مستندات آرشیوی، کتابخانه¬ای و شفاهی، به بررسی حیات سازمان¬های چپ¬گرا و در مشهد طی سال¬های 1320 تا1360 پرداخته شود. کلیدواژه ها: مشهد، حزب توده، سازمان مجاهدین خلق، چریک¬های فدایی خلق، گروه¬های مردمی، روحانیت، دستگاه¬های دولتی


[ بازدید : 62 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]

کاربرد شبکه عصبي مصنوعي و رگرسيون لجستيک در پيش بيني حضور علف هاي هرز در مزارع نخود ديم

چهارشنبه 26 تير 1398
13:58
بک لینک 09125879258

چکیده:
به منظور مقايسه توانايي مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيک در پيش بيني حضور علف هاي هرز، آزمايشي در 33 مزرعه نخود ديم استان کردستان در سال زراعي 92-1391 انجام شد. براي اين منظور، اطلاعات اقليمي و خاکي به عنوان متغيرهاي مستقل و حضور و عدم حضور علف هاي هرز غالب به عنوان متغيرهاي وابسته در مدل هاي رگرسيون لجستيک و شبکه عصبي مصنوعي استفاده شدند. در اين تحقيق از شبکه پرسپترون چندلايه با نه نرون در لايه ورودي، يک و دو لايه پنهان با تعداد نرون مختلف و دو نرون در لايه خروجي استفاه شد. علف هرز بي تي راخ (Galium aparine L. ) و پيچک صحرايي (Convolvulus arvensis L. ) با بيشترين شاخص فراواني، علف هاي هرز غالب مزارع نخود بودند. نتايج نشاه داد که رگرسيون لجستيک نتوانست بين متغيرهاي مستقل و حضور علف هرز بي تي راخ معادله اي را برازش دهد. در حالي که شبکه عصبي مصنوعي قادر بود براي هر دو علف هرز بي تي راخ و پيچک صحرايي در هر دو مرحله نمونه برداري، مدل مناسبي را برازش دهد. بطور کلي شبکه هاي عصبي مصنوعي با کارايي بالا در مقايسه با روش رگرسيون لجستيک، براي پيش بيني حضور علف هاي-هرز در مزارع نخود ديم استان کردستان، مناسب تر بوده و کاربرد آن براي اين منظور قابل توصيه مي باشد.


[ بازدید : 68 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک دانلود تک آهنگ خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس ثبت شرکت ثبت برند و لوگو اخذ کد اقتصادی ثبت تغییرات شرکت ثبت طرح صنعتی ثبت مسئولیت محدود نرم افزار حسابداری سوالات استخدامی اموزش و پرورش گیفت کارت اپل خرید آنتی ویروس آپلود عکس لوح تقدیر خودکار تبلیغاتی لوازم یدکی خودرو متخصص پوست شیراز
بستن تبلیغات [X]