نقش ذخایر نقدی در تعیین حساسیت سرمایه‌گذاری جریان نقدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهر


یکی از اهداف مهم تأمین مالی شرکت ها، سرمایه گذاری در پروژه های سودآور است. راه های زیادی برای تأمین منابع مالی لازم وجود دارد. شیوه های مختلف تأمین مالی شامل تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی می شود. ادعا می شود که در صورت وجود مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی ، اتکاء شرکت بر منابع داخلی جهت تأمین مالی افزایش می یابد. شرکت هایی که بیشتر در معرض این مشکلات قرار داشته باشند، شرکت های «دچار محدودیت مالی »نامیده می شوند. یکی از شاخص های اندازه گیری میزان اتکاء شرکت بر منابع داخلی ، «حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی» نامیده می شود. میزان محدودیت های مالی شرکت ها با استفاده از شاخص هایی مانند اندازه، عمر شرکت، نسبت تقسیم سود و عضویت شرکت در گروه های تجاری اندازه گیری می شود.یکی از شاخص هایی که در سال های اخیر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است، میزان ذخایر نقدی بهینه شرکت ها است. میزان ذخایر نقدی بهینه شرکت ها با استفاده از معادله ای که بر مبنای عوامل نگهداری وجه نقد توسط شرکت ها طراحی گردیده است، اندازه گیری می شود. بر این مبنا، شرکت هایی که ذخایر نقدی آنها از میزان بهینه کمتر باشد به عنوان «دچار محدودیت مالی » طبقه بندی می شوند.جهت مقایسه بین شاخص های سنتی و معیار جدید محدودیت مالی، حساسیت سرمایه گذاری- جریان نقدی در بین شرکت های دچار و فاقد محدودیت مالی با استفاده از هر دو گروه شاخص مورد مقایسه قرار گرفت. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 72 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای1378-1387 هستند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تجربی فرضیه های تحقیق نشان می دهند که بین جریان های نقدی عملیاتی و سرمایه گذاری هم چنین بین شاخص فرصت های سرمایه گذاری( Q توبین) و مخارج سرمایه گذاری شرکت ها رابطه مثبتی وجود دارد. ارتباط مثبت بین اندازه شرکت-نسبت سود تقسیمی و حساسیت سرمایه گذاری جریان نقدی شرکت ها مورد تأیید قرارگرفت. ولی ارتباطی بین عمر شرکت-گروه های تجاری و حساسیت سرمایه گذاری-جریان نقدی مشاهده نشد. در مورد معادله ذخایر نقدی بهینه نیز کارایی این معادله در تفکیک شرکت ها مورد تأیید قرار گرفت؛ ولی به علت معنی دار نبودن برخی ضرایب معادله، نتایج از قوت چندانی برخوردار نیست.


[ بازدید : 126 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ ] [ بک لینک 09125879258 ]

بررسی کارآیی و مقایسه مدلهای اوهلسان و شیراتا برای پیش‌بینی توقف فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس


این تحقیق به بررسی نسبت‌های مالی جهت ایجاد مدل پیش‌بینی توقف فعالیت(ورشکستگی) با توجه به شرایط اقتصادی ایران می‌پردازد. در راستای انجام تحقیق از نسبت‌های مالی بکار برده شده توسط آقایان اوهلسان و شیراتا جهت ایجاد مدل مناسب استفاده شده است. با توجه به محدودیت‌های تحقیق تعداد 30 شرکت دارای شرط توقف فعالیت و 30 شرکت دارای تداوم فعالیت در طی سالهای 77 الی 85 انتخاب شدند . با استفاده از روش رگرسیون لجستیک مدل ها برازش شدند و متغیر های موثر با توجه به شرایط محیطی ایران مشخص گردیدند .نتایج حاصل از برازش مدل‌ها نشان داد که مدل های برازش شده و نیز توسعه داده شده بوسیله نسبت‌های مدل اوهلسان و شیراتا، توانایی پیش بینی توقف فعالیت یا تداوم فعالیت شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران را دارند . البته لازم به ذکر است که نتایج تحقیق نشان داد دقت در پیش‌بینی برای یکسال قبل از توقف فعالیت به مراتب بیشتر از دقت در پیش‌بینی برای دو سال قبل از توقف فعالیت می‌باشد . در این پژوهش به بررسی و مقایسه قدرت پیش‌بینی توقف یا تداوم فعالیت شرکتها توسط مدل‌های اوهلسان و شیراتا و مدل‌های توسعه یافته دو مدل مذکور با استفاده از متغیرهای اضافه شده به مدل‌های مذکور پرداخته شد و در این راستا 3 فرضیه اصلی در دو گروه و 7 فرضیه فرعی مطرح شد. در مورد فرضیات مربوط به توانایی مدل‌ها می‌توان بیان نمود که با توجه به نتایج آزمون‌ها که در فصل چهار ارائه شده است و رد شدن فرض H، مدل‌های ارایه شده در این پژوهش قدرت طبقه‌بندی شرکت‌ها را به دو گروه موفق و ناموفق دارند. جدول (5-1) نسبت‌های مالی موثر در مدل‌ها را نشان می‌دهد. برای تمامی فرضیات مربوط به مقایسه بین مدل‌ها در دو سال قبل از سال مبنا و فرضیه هفتم برای هر دو سال قبل از سال مبنا، مدل‌های مذکور با هم تفاوت معنی داری ندارند. ولی در خصوص این فرضیات در یکسال قبل از سال مبنا بجز فرضیه فرعی چهارم می توان بیان نمود که مدل برازش شده اوهلسان نسبت مدل برازش شده شیراتا و مدل توسعه یافته و برازش شده شیراتا نسبت مدل برازش شده شیراتا قدرت پیش‌بینی بیشتری را دارا می‌باشد.در مدل‌های توسعه یافته اوهلسان نسبت به مدل اصلی اوهلسان تغیری ایجاد نشده است و مدل توسعه یافته شیراتا نسبت به مدل اصلی شیراتا دارای دقت بالاتری در یکسال قبل از توقف فعالیت می‌باشد ودر دو سال قبل از توقف فعالیت نتایج تقریبا برابر می‌باشد. با توجه به نتایج ارائه شده و دقت پیش‌بینی مدل‌های تحقیق، از مدل‌های مذکور برای پیش‌بینی تا دو سال قبل از توقف فعالیت می‌توان استفاده نمود.


[ بازدید : 128 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ ] [ بک لینک 09125879258 ]

عملكرد نیروهای چپ گرا و ضد چپ گرا در مشهد1320تا1360.ه.ش/ 1941 تا 1981.م


چکیده :
چکیده چپ¬گرایی با منش غالب خود، مارکسیسم، از جریان¬هایی بود که دنیای قرن بیستم و از جمله ایران را سال¬ها تحت¬تاثیر خود قرار داد. این جریان در بخش¬های مختلف کشور از جمله مشهد نفوذ کرده و امکان فعالیت یافت. در این رساله تلاش خواهد شد گروه¬های فعال چپ در مشهد طی سال¬های 1320 تا 1360 شناسایی شده و فعالیت و عملکردهای آنان در حوزه¬های مختلف تشریح شده و نسبت آن¬ها با مرکزیت این گروه¬ها مشخص شود. مخالفان چپ¬گرایی با سطوح متفاوت آن اعم از دستگاه¬های دولتی، احزاب مخالف، روحانیت و گروه¬های مردمی، دلایل این مخالفت¬ها و عملکرد آنان در این قلمرو، سوی دیگر این پژوهش خواهد بود. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهد اغلب سازمان¬ها و احزاب چپ فعال در سطح ملی، در مشهد نیز فعال بوده¬اند. حزب توده، سازمان چریک¬های فدایی خلق و انشعاب¬هایش، سازمان مجاهدین خلق، پیکار در راه آزادی طبقه کارگر، راه کارگر، اتحادیه کمونیست¬ها، آرمان مستضعفین، خداپرستان سوسیالیست و مانند آن در این زمره بودند. رویکرد اصلی این گروه¬های چپ¬کرا، وابستگی شدید به مواضع و دستورات مرکزیت¬های متبوعشان است. شاخه¬های مشهد این گروه¬ها به تمامه همگام با مرکزیت خود اندیشیده و عمل می¬کرده اند. در مقابل، عملکرد مخالفان آنان نیز با عملکرد هسته¬ها و مراکز فرماندهی-شان هماهنگی داشت. دستگاه¬های دولتی طبق دستور مرکز با آنان مقابله می¬کردند. احزاب مخالف نیز در قالب مواضع مرکزیت مستقر در تهران واکنش نشان می¬دادند و روحانیت نیز اگرچه فاقد تشکیلات به معنای مرسوم حزبی آن بود، اما به لحاظ محتوی، با یک نگرش تقریبا واحد در جبهه مخالفان فعالیت می-کردند. چالش¬های چپ برای دین و دین¬مداران محور این نگرش بود. در این پژوهش کوشش شده بر پایه روش تاریخی و با تکیه بر مستندات آرشیوی، کتابخانه¬ای و شفاهی، به بررسی حیات سازمان¬های چپ¬گرا و در مشهد طی سال¬های 1320 تا1360 پرداخته شود. کلیدواژه ها: مشهد، حزب توده، سازمان مجاهدین خلق، چریک¬های فدایی خلق، گروه¬های مردمی، روحانیت، دستگاه¬های دولتی


[ بازدید : 98 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ ] [ بک لینک 09125879258 ]

کاربرد شبکه عصبي مصنوعي و رگرسيون لجستيک در پيش بيني حضور علف هاي هرز در مزارع نخود ديم


چکیده:
به منظور مقايسه توانايي مدل هاي شبکه عصبي مصنوعي با رگرسيون لجستيک در پيش بيني حضور علف هاي هرز، آزمايشي در 33 مزرعه نخود ديم استان کردستان در سال زراعي 92-1391 انجام شد. براي اين منظور، اطلاعات اقليمي و خاکي به عنوان متغيرهاي مستقل و حضور و عدم حضور علف هاي هرز غالب به عنوان متغيرهاي وابسته در مدل هاي رگرسيون لجستيک و شبکه عصبي مصنوعي استفاده شدند. در اين تحقيق از شبکه پرسپترون چندلايه با نه نرون در لايه ورودي، يک و دو لايه پنهان با تعداد نرون مختلف و دو نرون در لايه خروجي استفاه شد. علف هرز بي تي راخ (Galium aparine L. ) و پيچک صحرايي (Convolvulus arvensis L. ) با بيشترين شاخص فراواني، علف هاي هرز غالب مزارع نخود بودند. نتايج نشاه داد که رگرسيون لجستيک نتوانست بين متغيرهاي مستقل و حضور علف هرز بي تي راخ معادله اي را برازش دهد. در حالي که شبکه عصبي مصنوعي قادر بود براي هر دو علف هرز بي تي راخ و پيچک صحرايي در هر دو مرحله نمونه برداري، مدل مناسبي را برازش دهد. بطور کلي شبکه هاي عصبي مصنوعي با کارايي بالا در مقايسه با روش رگرسيون لجستيک، براي پيش بيني حضور علف هاي-هرز در مزارع نخود ديم استان کردستان، مناسب تر بوده و کاربرد آن براي اين منظور قابل توصيه مي باشد.


[ بازدید : 96 ] [ امتیاز : 3 ] [ نظر شما :
]
[ چهارشنبه 26 تير 1398 ] [ ] [ بک لینک 09125879258 ]
ساخت وبلاگ تالار ایجاد وبلاگ عکس عاشقانه فال حافظ فال حافظ خرید بک لینک خرید ملک در ترکیه خرید آنتی ویروس ثبت شرکت ثبت برند و لوگو اخذ کد اقتصادی ثبت تغییرات شرکت ثبت طرح صنعتی گیفت کارت اپل خرید آنتی ویروس سوالات استخدامی اموزش و پرورش خرید فالوور اینستاگرام مهاجرت به استرالیا سقف شیروانی انجام پروژه دانشجویی روزگار بدیه گنجشک قناری شده دوسم داری که گیر میدی به من دردت به جونم دلم تنگ شده واست
بستن تبلیغات [X]